W?adze i Organa

Zarz?d Okr?gowy PZ? w Koszalinie

 • Jan Kupczak - Przewodnicz?cy
 • Wies?aw Breli?ski
 • Edward Majewski
 • Grzegorz Mozolewski

Rzecznik Prasowy ZO PZ? w Koszalinie:

 • Marcin Breli?ski tel. 602-186-722

Rzecznicy Dyscyplinarni:
 • Krzysztof Dusza - Okr?gowy Rzecznik Dyscyplinarny
Zast?pcy:
 • Marcin Breli?ski
 • Patryk Dzienisiewicz
 • Grzegorz Zieli?ski

Okr?gowy S?d ?owiecki:
 • Pawe? J?wiak - Prezes
 • Przemys?aw Wo?niak - Zast?pca
 • Zdzis?aw Kubicki
 • Maciej Wielogrski
 • Marian W?odarczyk
 • Jan Ryfun
 • Jan Michalik
 • W?adys?aw Zakonek