Wznowienie kursu 2019/20

Wznawiamy wyk?ady dla kursu dla kandydatw do PZ? rocznik 2019/20.
Ostatni wyk?ad  odb?dzie si? z podzia?em ma grupy:

- 12.07.2020 - Uczestnicz? osoby, ktrych nazwiska rozpoczynaj? si? na litery od A do ? w??cznie !

- 19.07.2020 - Uczestnicz? osoby, ktrych nazwiska rozpoczynaj? si? na litery od M do ? w??cznie !Rozpocz?cie wyk?adw o godz. 9.00 w O?rodku Edukacyjnym
w Manowie.
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej.
Zał±czniki
O?wiadczenie