Inauguracja kursu dla kandydatw do PZ? rocznik 2020/21

26 lipca br. o godz. 9.00 w O?rodku Edukacyjnym w Manowie odb?dzie si? spotkanie inauguracyjne kandydatw do PZ?
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej
Zał±czniki
O?wiadczenie
Galeria