KURS SELEKCJONERSKI

Informujemy, ?e kurs dla kandydatw na selekcjonerw odb?dzie si? w dniach 22,23,28,29,30 sierpnia br.
Wszystkie zaj?cia odb?d? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie. Pocz?tek o godz. 9.00
Ze wzgl?du na sytuacj? epidemiologiczn? ilo?? uczestnikw ograniczona jest do 30 osb. Ch?? uczestnictwa nale?y zg?asza? telefonicznie do ZO PZ? tel. 94 345 45 52.
O uczestnictwie decyduje kolejno?? zg?osze?.
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos.
Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni
Zał±czniki
O?wiadczenie