INFORMACJA

Informujemy Zarządy Kół Łowieckich o obowiązku wynikającym z art. 42 ab ust. 1 Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683.) tj.:

"Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje –co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego –wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania."