Polski Zwi?zek ?owiecki

Polski Zwi?zek ?owiecki jest zrzeszeniem osb fizycznych i prawnych (k? ?owieckich), ktre - w my?l ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1995 r. - czynnie uczestnicz? w ochronie rozwoju populacji zwierz?t ?ownych oraz dzia?aj? na rzecz ochrony przyrody.

Do zada? Polskiego Zwi?zku ?owieckiego nale?y m.in:

  • prowadzenie gospodarki ?owieckiej,
  • wsp?dzia?anie z administracj? publiczn? w dziedzinie zachowania i rozwoju populacji zwierz?t dziko ?yj?cych oraz w ochronie ?rodowiska przyrodniczego,
  • piel?gnowanie historycznych warto?ci kultury ?owieckiej,
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez cz?onkw PZ? prawa, zasad etyki, obyczajw i tradycji ?owieckich,
  • szkolenie adeptw ?owiectwa w Polsce,
  • rozwj kynologii i strzelectwa my?liwskiego,
  • wspieranie i prowadzenie bada? naukowych w dziedzinie gospodarowania zwierzyn?,
  • prowadzenie i popieranie dzia?alno?ci wydawniczej i wystawienniczej o tematyce ?owieckiej.

Zrzeszenie istnieje od roku 1923 (nazywa?o si? wwczas: Polski Zwi?zek Stowarzysze? ?owieckich ) i ju? w okresie mi?dzywojennym by?o jedynym reprezentantem my?liwych w naszym kraju. W roku 1928 polscy my?liwi byli wsp?za?o?ycielem istniej?cej do chwili obecnej, Mi?dzynarodowej Rady ?owiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC). Organizacja ta skupiaj?c przedstawicieli oko?o 140 pa?stw ?wiata jest najwi?kszym forum my?liwych. Od roku 1994 PZ? jest tak?e cz?onkiem innej bardzo licznej mi?dzynarodowej organizacji ?owieckiej - Federacji Zwi?zkw ?owieckich Pa?stw Unii Europejskiej (FACE).
Obecnie Polski Zwi?zek ?owiecki liczy ponad 100 tysi?cy cz?onkw a jej sk?ad socjalny obrazuje poni?sza tabela.

GRUPA SPO?ECZNALICZBA MY?LIWYCH
CZYNNYCH ZAWODOWO w %
W?a?ciciele firm14
Rolnicy posiadaj?cy w?asne gospodarstwo10
Zatrudnieni w sektorze prywatnym12
Pracownicy Lasw Pa?stwowych10
Wojsko i policja5
Pracownicy naukowi1
M?odzie? kszta?c?ca sie w szko?ach stacjonarnych1
Pozosta?e zawody20
Emeryci i renci?ci25
Cudzoziemcy- cz?onkowie PZ?1
Bezrobotni1

Podstawow? struktur? organizacyjn? Polskiego Zwi?zku ?owieckiego i jednocze?nie podmiotem gospodarki ?owieckiej w Polsce jest ko?o ?owieckie. Mamy ponad 2500 k? ?owieckich. Dzier?awi? one 4 766 obwodw ?owieckich, zrzeszaj?c 95 % wszystkich cz?onkw PZ?. Ko?a ?owieckie istniej? w Polsce od ponad stu lat i s? jedn? z najistotniejszych cech modelu naszego ?owiectwa. Posiadaj? one osobowo?? prawn? i w aspekcie ekonomicznym s? ca?kowicie samodzielne.
Oglne zasady funkcjonowania Polskiego Zwi?zku ?owieckiego nie zmieni?y si? niemal od czasu jego powstania w roku 1923. Cz?onkowie ko?a ?owieckiego na swym walnym zgromadzeniu podejmuj? w drodze g?osowania decyzje we wszystkich najwa?niejszych sprawach i raz na pi?? lat wybieraj? zarz?d. Co pi?? lat ko?a wy?aniaj? tak?e swych delegatw na zjazdy okr?gowe. Zjazdy okr?gowe powo?uj? w?adze Zrzeszenia w danym okr?gu oraz delegatw do najwy?szej w?adzy zrzeszenia - Krajowego Zjazdu Delegatw PZ?.

Krajowy Zjazd Delegatw okre?la zadania Zrzeszenia na okres kadencji oraz konstytuuje na okres najbli?szej kadencji - sk?ad Naczelnej Rady ?owieckiej. Ta z kolei powo?uje wszystkie centralne struktury, a mianowicie: Zarz?d G?wny, G?wny S?d ?owiecki i G?wnego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz G?wn? Komisj? Rewizyjn? i Kapitu?? Odznacze? ?owieckich.