Rusza procedura dzier?aw nowych obwodw ?owieckich!

W dniu 21.01.2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycj? 139 ukaza?o si? datowane na dzie? 18 stycznia 2021 r. rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw. Jest to d?ugo oczekiwany akt prawny otwieraj?cy procedur? zawierania nowych umw dzier?aw obwodw ?owieckich. Uwa?na lektura rozporz?dzenia jest obowi?zkiem ka?dego cz?onka ko?a ?owieckiego, za? cz?onkw zarz?dw k? w szczeglno?ci, gdy? to na ich barkach spoczywa teraz wysi?ek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wnioskw w sprawie wy?onienia dzier?awcy.

Nad wyraz istotne s? przy tym terminy sk?adania wnioskw, co jest uzale?nione od tego czy na terenie danego wojewdztwa sejmik uchwali? ju? podzia? na nowe obwody ?owieckie. Nowy podzia? oznacza utworzenie nowych obwodw ?owieckich i to nawet wwczas je?li dotychczasowe granice obwodw nie uleg?y zmianie.

W obecnym stanie prawnym sejmiki wojewdztw musz? podj?? uchwa?y w sprawie granic obwodw tak, by wesz?y one w ?ycie najdalej w dniu 31 marca 2021 r. kiedy to z mocy prawa uchylony zostanie dotychczasowy podzia? wojewdztw na obwody ?owieckie. Cz??? sejmikw stosowne uchwa?y ju? podj??a. W przypadku uchwa? sejmikowych podj?tych do dnia 31 grudnia 2020 r. wnioski kandydatw na dzier?awcw obwodw winny by? z?o?one do dnia 15 lutego 2021 r. Je?eli uchwa?a sejmiku zostanie podj?ta w miesi?cu styczniu 2021 r. wwczas wniosek b?dzie nale?a?o z?o?y? do ko?ca lutego br. W pozosta?ych przypadkach na z?o?enie wniosku b?dzie 30 dni od dnia utworzenia obwodu, tj. od dnia wej?cia w ?ycie uchwa?y w sprawie podzia?u na obwody ?owieckie. Terminy na z?o?enie wniosku s? nieprzywracalne; ko?o, ktre uchybi terminowi na z?o?enie wniosku utraci swj obwd!  Dlatego tak wa?ne jest dok?adne zapoznanie si? z tre?ci? rozporz?dzenia.

Zarz?d G?wny opracowa? formularz, ktry b?dzie pomocny w poprawnym sformu?owaniu wniosku. W ci?gu kilku najbli?szych dni zostanie on dostosowany do ostatecznego brzmienia przepisw rozporz?dzenia i przes?any do zarz?dw okr?gowych, ktre z kolei prze?l? go do poszczeglnych k? ?owieckich. Jednocze?nie wszystkie zarz?dy okr?gowe otrzymaj? polecenie zapewnienia ko?om ?owieckim pe?nego wsparcia w przygotowaniu wnioskw, tak by zminimalizowa? ryzyko b??dw formalnych i merytorycznych, ktre mog? w konsekwencji spowodowa? utrat? przez ko?o dotychczasowego obwodu ?owieckiego. Wsparcie organw PZ? nie zwalnia jednak zarz?dw k? ?owieckich od w?o?enia maksymalnego wysi?ku w przygotowanie poprawnych wnioskw, gdy? to zarz?dy k? dysponuj? pe?nymi i aktualnymi danymi wymaganymi przez przepisy rozporz?dzenia.

Na podstawie: