Zaproszenie na szkolenie online Stop ASF

Zwi?zek Polskie Mi?so zaprasza na szkolenie online pt. Stop ASF bezpiecze?stwo ?ywno?ci nadzr, podzia? kompetencji oraz wymiana do?wiadcze?, ktre odb?dzie si? 25 lutego o godzinie 10.30.

Pierwsza cz??? szkolenia dedykowana jest my?liwym. Prowadz?cy dr lek. wet. Krzysztof Ja?d?ewski omwi zasady bioasekuracji podczas wykonywania polowania, przedstawi wymagania w zakresie mo?liwo?ci zagospodarowania dzikw pochodz?cych z obszarw w strefach ASF oraz wyt?umaczy jakie s? rycza?ty za pozyskane tusze.

Szkolenie jest bezp?atne. ?eby wzi?? w nim udzia? wystarczy zarejestrowa? si? pod adresem widniej?cym na zaproszeniu: