Przed?u?enie dzier?aw obwodw w Sejmie

Ruszy?a procedura rozpatrywania wnioskw k? ?owieckich. Z?o?one przez ko?a wnioski b?d? podlega?y ocenie na podstawie przepisw rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw.


W zwi?zku z trudno?ciami w dotrzymaniu przez niektre sejmiki wojewdztw wyznaczonego na dzie? 31 marca 2021 r. terminu podzia?u wojewdztw na obwody ?owieckie, w dniu 11 lutego br. grupa pos?w z?o?y?a projekt ustawy zawieraj?cej zmiany w przepisach dotycz?cych terminw wa?no?ci podzia?u wojewdztw na obwody ?owieckie oraz obowi?zywania umw dzier?aw. Terminy te maj? zosta? przesuni?te na dzie? 31 marca 2022 r. Jednocze?nie sejmiki wojewdztw b?d? zobowi?zane do podj?cia uchwa? o nowym podziale na obwody ?owieckie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wej?cie w ?ycie proponowanych rozwi?za? b?dzie skutkowa?o tym, ?e nowe umowy dzier?awy b?d? mog?y by? zawierane od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy zosta? ju? skierowany do pierwszego czytania:


Z?o?enie powy?szego projektu ustawy nie zwalnia Polskiego Zwi?zku ?owieckiego z realizacji jego obowi?zkw wynikaj?cych z rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. Nie zwalnia te? k? ?owieckich z powinno?ci terminowego z?o?enia wnioskw o wskazaniu ich jako dzier?awcw.

O kolejnych uchwa?ach sejmikw dokonuj?cych podzia?u wojewdztwa na obwody ?owieckie Zarz?d G?wny i Zarz?dy Okr?gowe b?d? informowa?y na bie??co.