Dotychczasowe obwody ?owieckie i dzier?awy jeszcze przez rok!

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w ?ycie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?ca ustaw? o zmianie ustawy Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Ponadto, ustawa przed?u?a okres obowi?zywania umw dzier?awy obwodw ?owieckich obowi?zuj?cych w dniu wej?cia w ?ycie nowelizowanej ustawy do 31 marca 2022 r.

Podzia?y wojewdztw na obwody ?owieckie oraz zaliczenia obwodw ?owieckich do poszczeglnych kategorii, ktrych dokona?y sejmiki wojewdztw przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?cej ustaw? o zmianie ustawy Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw, zachowuj? wa?no?? i zaczn? obowi?zywa? od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Tym samym jeszcze przez rok obowi?zywa? b?dzie dotychczasowy podzia? kraju na obwody ?owieckie a umowy dzier?aw obwodw ?owieckich obowi?zuj?ce w dniu wej?cia w ?ycie nowelizowanej ustawy b?d? obowi?zywa? do ko?ca marca 2022 r.

Unikni?to w ten sposb powa?nych skutkw dla gospodarki ?owieckiej, w tym walki z ASF, oraz szacowania szkd ?owieckich i wyp?aty odszkodowa? z tytu?u szkd ?owieckich na terenie tych wojewdztw, ktrych sejmiki wojewdztw do chwili obecnej nie podj??y uchwa? w sprawie podzia?u wojewdztw na obwody ?owieckie oraz zaliczenia obwodw ?owieckich do poszczeglnych kategorii.

Skutkiem wej?cia w ?ycie ustawy dla stosowania rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw (Dz. U. poz. 139) b?dzie konieczno?? ponownego z?o?enia wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich przez ko?a ?owieckie na zasadach okre?lonych w tym rozporz?dzeniu. Utrac? tym samym moc prawn? wnioski o dzier?aw? obwodw ?owieckich z?o?one przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, a tak?e uchwa?y komisji w sprawie oceny wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich i wnioskodawcw.