Nowoczesna ochrona my?liwych, dzi?ki zmianie strategii ubezpieczeniowej

Nie jest tajemnic?, ?e wszystko si? zmienia. W ci?gu ostatniej dekady wi?kszo?? obszarw naszego ?ycia przesz?a m.in. cyfrow? rewolucj?. Pandemia, z ktr? zmagamy si? od ponad roku, tylko dola?a przys?owiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w ?wiecie ?owiectwa.


Bior?c pod uwag? fundament jakim jest bezpiecze?stwo, punktem wyj?cia dla niezb?dnych aktualizacji s? m.in. ubezpieczenia. W tej materii my?liwy, jak ka?dy inny uczestnik rynku, ma w?asne oczekiwania. Rosn?ce koszty polowa?, nowoczesny sprz?t, zmieniaj?ce si? wymogi formalne, anga?uj?ce i drogie w utrzymaniu hodowle psw my?liwskich, to zaledwie cz??? czynnikw, ktre maj? znaczenie. Ubezpieczenia musz? i?? z duchem czasu i zmieniaj?cych si? wymogw.


Aktualizacja strategii ubezpieczeniowej Maj?c to na uwadze, Polski Zwi?zek ?owiecki aktualizuje dotychczasow? strategi? ubezpieczeniow?. Jak powszechnie wiadomo ka?d? zmian? ?atwo podda? w w?tpliwo??. Szczeglnie wtedy, gdy nowa rzeczywisto?? skutecznie uderza w wygodne i nieaktualne schematy. Dlatego rozpatrywanie takich zmian wymaga spojrzenia nie tylko przez pryzmat po?wi?cenia i dodatkowej pracy, ale przede wszystkim korzy?ci jakie ostatecznie przynios? wszystkim zainteresowanym.


Warto rwnie? zaznaczy?, ?e modyfikacje w ubezpieczeniach dla tak du?ej grupy, zawsze b?d? mia?y charakter ewolucyjny stopniowy i zgodny z uporz?dkowanym planem dzia?ania. Ich celem jest maksymalizacja korzy?ci dla wszystkich ubezpieczonych, bez nara?ania na dodatkowe koszty, b?d? formalne niedogodno?ci. Wszak zmiany s? po to, aby by?o lepiej.


Sk?adki bez zmian, dodatkowe zyski Nadrz?dnym celem omawianych dzia?a? b?dzie rozszerzenie zakresu poszczeglnych ubezpiecze?, przy zachowaniu wysoko?ci sk?adek i poprawie jako?ci oferowanej ochrony. Kluczowa b?dzie kompleksowa adaptacja rozwi?za? do aktualnych potrzeb poluj?cych i ich rodzin. My?liwi otrzymaj? dodatkowo dost?p do nowoczesnej platformy internetowej. Dzi?ki temu istotnie poprawi? si?, zarwno komunikacja rozwi?za?, jak i sam proces zarz?dzania ochron?. Dedykowana technologia do obs?ugi polis sprawi, ?e b?d? mogli ca?kowicie online przyst?powa? do ochrony, b?d? np. zg?asza? szkody szybko, wygodnie i bez dodatkowej papierologii. Wszyscy ubezpieczeni otrzymaj? bie??ce i pe?ne wsparcie brokera, ktry stanie na stra?y tego, aby aktualna ochrona by?a konkurencyjna (sprawdzana i negocjowana u r?nych ubezpieczycieli) i zawsze aktualizowana w odpowiedzi na zmieniaj?ce si? oczekiwania.


Szeroki pakiet ubezpiecze? nie tylko dla my?liwych Zwie?czeniem dzia?a? b?dzie wdro?enie rozszerzonej oferty, zapewniaj?cej my?liwym i ich rodzinom atrakcyjne (dzi?ki sile negocjacyjnej Zwi?zku) oraz nowoczesne ubezpieczenia, m.in.: domw, pojazdw, broni, psw, podr?y zagranicznych, ?ycia, zdrowia, b?d? asysty prawnej. W nowej ofercie ubezpieczeniowej znajd? si? rwnie? rozwi?zania uwzgl?dniaj?ce najlepsze praktyki zagraniczne.


Proces zmian w obszarze ubezpiecze? zostanie podzielony na trzy kluczowe etapy, ktrych celem jest uporz?dkowany rozwj ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnej digitalizacji, kontroli wymogw formalnych oraz maksymalnym zabezpieczeniu interesu my?liwych.

podkre?la ?owczy krajowy, Przewodnicz?cy Zarz?du G?wnego PZ? Pawe? Lisiak.


Zadanie kompleksowej obs?ugi ubezpieczeniowej powierzono sp?ce WDB S.A. Jest to broker, ktry posiada wieloletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowymi, ktrymi obj?tych jest ponad 350 tys. osb (w tym s?u?by mundurowe, m.in: stra? graniczna, policja i wojsko). Dzi?ki przynale?no?ci do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej PIB Group, oferuje dost?p do najlepszych, ?wiatowych rozwi?za? i praktyk ubezpieczeniowych (wi?cej na www.wdbsa.pl).


Bie??ce informacje na temat negocjowanych pakietw ubezpieczeniowych, wdra?anych usprawnie?, wsparcia brokerskiego oraz niezb?dne instrukcje logistyczne b?d? publikowane na stronie www.pzlow.pl, w zak?adkach: Aktualno?ci oraz Ubezpieczenia.