Kontynuacja ubezpieczenia OC cz?onkw Zarz?dw Okr?gowych oraz cz?onkw Zarz?dw K? ?owieckich PZ?

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? nowym okresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialno?ci cywilnej cz?onkw Zarz?dw Okr?gowych PZ?, cz?onkw Zarz?dw K? ?owieckich PZ? (01.05.2021 30.04.2022) uprzejmie informujemy Pa?stwa o mo?liwo?ci przyst?pienia lub kontynuacji ubezpieczenia.

W celu u?atwienia podj?cia decyzji o przyst?pieniu lub kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres, w zak?adce UBEZPIECZENIA w sekcji po?wi?conej ubezpieczeniu K? ?owieckich, na stronie www.pzlow.pl , umieszczone zosta?y nowe wzory deklaracji przyst?pienia do w/w ryzyk.

Uprzejmie prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu ubezpieczenia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej oraz podpisanie deklaracji.

Nowe deklaracje nale?y przes?a? najp?niej do dnia 28.04.2021 w formie skanu na adres email:

przemyslaw.kuszerski@wiener.pl lub drog? pocztow? do TU Wiener S.A. na adres:

TU Wiener S.A.

Przemys?aw Kuszerski

ul. Wo?oska 22A

02-675 Warszawa

Tak jak w latach ubieg?ych, Ko?a ?owieckie dokonuj? wp?aty sk?adki na rachunek bankowy w?a?ciwego terytorialnie Zarz?du Okr?gowego w terminie do dnia 30.04.2021, Zarz?dy Okr?gowe przekazuj? zbiorczo sk?adk? za wszystkie Ko?a ?owieckie do Zarz?du G?wnego w terminie do 10.05.2021, Zarz?d G?wny odprowadza ??czna sk?adk? za wszystkie Ko?a ?owieckie i Zarz?dy Okr?gowe do TU Wiener SA w terminie
do 15.05.2021.

Wszelkie w?tpliwo?ci odno?nie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i realizacji trzyletniej umowy ubezpieczenia prosimy kierowa? bezpo?rednio do Pani Dyrektor Agaty Dudek TU Wiener SA w formie email: agata.dudek@wiener.pl lub do zespo?u obs?ugi Klienta brokera WDB S.A.:

aleksandra.mroz@wdbsa.pl oraz paulina.gromadzka@wdbsa.pl

Bez wzgl?du na przed?u?ony proces zbierania deklaracji oraz sk?adki, TU Wiener SA potwierdza zachowanie ci?g?o?ci i kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialno?ci cywilnej Cz?onkw Zarz?du Zarz?dw Okr?gowych i K? ?owieckich PZ? na kolejny okres ubezpieczeniowy od 01.05.2021r do 30.04.2022r.

Zadanie kompleksowej obs?ugi ubezpieczeniowej powierzono sp?ce WDB S.A. Jest to broker, ktry posiada wieloletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowym. Kontakty do brokera znajdziecie Pa?stwo w zak?adce UBEZPIECZENIA na stronie www.pzlow.pl