Strzelnica nieczynna w dniach 5-6.06.2021

Informujemy, że w dniach 05-06 czerwca 2021 r. Strzelnica Myśliwska będzie nieczynna dla strzelców i myśliwych.

Zmiana godzin treningów strzeleckich

Informujemy, że w dniu 13-05-2021 treningi na strzelnicy myśliwskiej w Manowie z przyczyn technicznych zostały odwołane.
Jednocześnie informujemy, że od 18.05.2021 r. zostaną zmienione godziny treningów we wtorki i czwartki.
Zapraszamy w godz. od 15.30 do 19.30.

Odszedł Ś.P. Kol. Tomasz Dębiński

ZAWODY 12

24 KWIETNIA ODBYŁY SIĘ NA NASZEJ STRZELNICY ZAWODY Z SERII  "MANOWO-DWUNASTKA"

A OTO WYNIKI Z PODIUM !!!


1) NIKODEM ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI 49/70 - STAŻYSTA :))))
2) LECH ŻYMIERSKI 42/70
3) MACIEJ TOŁŁOCZKO 39/70

4) ADRIAN ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI 38/70

GRATULACJE !!!


POZDRAWIAMY

ZAŁOGA STRZELNICY MANOWO


Kontynuacja ubezpieczenia OC cz?onkw Zarz?dw Okr?gowych oraz cz?onkw Zarz?dw K? ?owieckich PZ?

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? nowym okresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialno?ci cywilnej cz?onkw Zarz?dw Okr?gowych PZ?, cz?onkw Zarz?dw K? ?owieckich PZ? (01.05.2021 30.04.2022) uprzejmie informujemy Pa?stwa o mo?liwo?ci przyst?pienia lub kontynuacji ubezpieczenia.

Nowoczesna ochrona my?liwych, dzi?ki zmianie strategii ubezpieczeniowej

Nie jest tajemnic?, ?e wszystko si? zmienia. W ci?gu ostatniej dekady wi?kszo?? obszarw naszego ?ycia przesz?a m.in. cyfrow? rewolucj?. Pandemia, z ktr? zmagamy si? od ponad roku, tylko dola?a przys?owiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w ?wiecie ?owiectwa. (...)

BLI?NIACZKI WALCZ? O ?YCIE

Zarz?d Okr?gowy PZ? w Koszalinie, zwraca si? z pro?b? o pomoc i wsparcie leczenia crek Kolegi Cezarego z Ko?a ?owieckiego S?onka w Grzmi?cej.

Zarwno ?ona Dorota, jak i obie crki, mimo ci??kiej choroby zawsze bior? czynny udzia? w ?yciu spo?eczno?ci ?owieckiej m.in. jako organizatorzy Zachodniopomorskiego Przegl?du Sygna?w My?liwskich o statuetk? Nied?wiedzia Barwickiego.

Julia i Natalia Niedziela to 21 letnie bli?niaczki chore na ci??k?, nieuleczaln?, genetyczn? chorob? mukowiscydoz?. Choroba ta post?puje i systematycznie wyniszcza ca?y organizm powoduj?c zw?knienie narz?dw wewn?trznych.

Kwota rocznej kuracji to prawie 2 700 000,00 z?.

Nie b?d?my oboj?tni!!! Mo?emy pomc wp?acaj?c pieni?dze na www.siepomaga.pl/siostry-muko

Przelew tradycyjny

Odbiorca - Fundacja Siepomaga

Numer konta - 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892

Tytu?em 26407 Natalia i Julia Niedziela darowizna

?yczenia wielkanocne 2021

Dotychczasowe obwody ?owieckie i dzier?awy jeszcze przez rok!

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w ?ycie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?ca ustaw? o zmianie ustawy Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Szczeg?y w artykule.

Praca biura w czasie COVID-19

« poprzednie tematy następne tematy »