Wspomnienie ?p. Kolegi Wies?awa Bajkowskiego

W dniu 22 marca br. u schy?ku ?owieckiego roku po?egnali?my naszego Koleg? Wies?awa. Wspania?ego My?liwego obarczonego wielk? charyzm? i estym? w?rd my?liwych swojego Ko?a, ale te? i okr?gowej organizacji ?owieckiej. To posta? pod ka?dym wzgl?dem ciekawa, pe?na konsekwencji w dzia?aniu i determinacji w osi?ganiu celw. Pami?tamy Go jako...
Zał±czniki
Wspomnienie ?p. Kolegi Wies?awa Bajkowskiego

Informacja dotycz?ca skutkw wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?cej ustaw? o zmianie ustawy - Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw

Informacja Ministerstwa Klimatu i ?rodowiska z dnia 17.03.2021 r. dotycz?ca skutkw wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?cej ustaw? o zmianie ustawy - Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw
Zał±czniki
Informacja Ministerstwa Klimatu i ?rodowiska z dnia 17.03.2021 r. dotycz?ca skutkw wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniaj?cej ustaw? o zmianie ustawy - Prawo ?owieckie oraz niektrych innych ustaw (PDF)

My?liwi Ko?a ?owieckiego CYRANKA zagrali dla WO?P


My?liwi Ko?a ?owiecka "CYRANKA" z Drawska Pomorskiego zagrali w 2021 roku dla Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy i przekazali na rzecz fundacji  kwot? 700,00 z?.

Przed?u?enie dzier?aw obwodw w Sejmie

Ruszy?a procedura rozpatrywania wnioskw k? ?owieckich. Z?o?one przez ko?a wnioski b?d? podlega?y ocenie na podstawie przepisw rozporz?dzenia Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw.  (...)

Zaproszenie na szkolenie online Stop ASF

Zwi?zek Polskie Mi?so zaprasza na szkolenie online pt. Stop ASF bezpiecze?stwo ?ywno?ci nadzr, podzia? kompetencji oraz wymiana do?wiadcze?, ktre odb?dzie si? 25 lutego o godzinie 10.30.

Pierwsza cz??? szkolenia dedykowana jest my?liwym. Prowadz?cy dr lek. wet. Krzysztof Ja?d?ewski omwi zasady bioasekuracji podczas wykonywania polowania, przedstawi wymagania w zakresie mo?liwo?ci zagospodarowania dzikw pochodz?cych z obszarw w strefach ASF oraz wyt?umaczy jakie s? rycza?ty za pozyskane tusze.

Szkolenie jest bezp?atne. ?eby wzi?? w nim udzia? wystarczy zarejestrowa? si? pod adresem widniej?cym na zaproszeniu:

Wniosek o dzier?aw? obwodu ?owieckiego

W trosce o sprawne przej?cie przez tryb sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw przedstawiamy opracowany przez Zarz?d G?wny PZ? materia? szkoleniowo-instrukta?owy.

  1. WNIOSEK O DZIER?AW? OBWODW ?OWIECKICH PDF
  2. WNIOSEK O DZIER?AW? OBWODW ?OWIECKICH DOCX
  3. Wzr wype?nionego wniosku o dzier?aw? obwodu ?owieckiego
  4. Rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw.
  5. Film instrukta?owy

Materia?y dost?pne s? w zak?adce "Dzier?awa obwodw" na stronie Zarz?du G?wnego PZ?.

Rusza procedura dzier?aw nowych obwodw ?owieckich!

W dniu 21.01.2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycj? 139 ukaza?o si? datowane na dzie? 18 stycznia 2021 r. rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw. Jest to d?ugo oczekiwany akt prawny otwieraj?cy procedur? zawierania nowych umw dzier?aw obwodw ?owieckich. Uwa?na lektura rozporz?dzenia jest obowi?zkiem ka?dego cz?onka ko?a ?owieckiego, za? cz?onkw zarz?dw k? w szczeglno?ci, gdy? to na ich barkach spoczywa teraz wysi?ek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wnioskw w sprawie wy?onienia dzier?awcy.

Nad wyraz istotne s? przy tym terminy sk?adania wnioskw (...)

Wylicytuj Kordelas Polskiego My?liwego i pom? Miko?ajowi

Syn naszego kolegi potrzebuje pomocy! W tym celu Zarz?d G?wny wystawi? na licytacj? Kordelas Polskiego My?liwego, wyprodukowany przez firm? Antia ?d?.

Szczeg?y w artykule.

?yczenia ?wi?teczne

UWAGA: Pierwszy przypadek ASF u dzika na terenie powiatu gryfi?skiego

Drawsko Pomorskie, 17 grudnia 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w zwi?zku z uzyskan? informacj? o pierwszych przypadkach wyst?pienia ASF u dzikw (1 dzik odstrzelony, 1 dzik pad?y) w powiecie gryfi?skim, wojewdztwo zachodniopomorskie, w pobli?u miejscowo?ci Czelin, zwraca si? z apelem do Kolegw my?liwych o nieuczestniczeniu w polowaniach w powy?szym rejonie i zachowaniu koniecznego okresu 72 godzinnej bioasekuracji, w przypadku bytno?ci na terenie powiatu gryfi?skiego.

Darz Br
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Tadeusz Klima

Zał±czniki
Pismo PIW.Z. 5101.5.2020.TK z dnia 17.12.2020 r.
« poprzednie tematy następne tematy »