Ze wzgl?du na ma?e zainteresowanie, otwarte posiedzenie Komisji Kynologicznej planowane na dzie? 13 sierpnia odb?dzie si? w innym terminie.

INFORMACJA O REGIONALNEJ OCENIE PRACY TROPOWCW I POSOKOWCW ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZO PZ? KOSZALIN W DNIU 29-03-2020

INFORMACJA O REGIONALNEJ OCENIE PRACY TROPOWCW I POSOKOWCW ORGANIZOWANEJ PRZEZ  ZO PZ? KOSZALIN  W DNIU  29-03-2020

Zg?oszenia i op?aty na ocen? b?d? przyjmowane do dnia  23-03-2020 roku, na adres mail zo.koszalin@pzlow.pl  ( w za??czeniu druk zg?oszenia, dane konta do wp?at

Pekao S.A. II O/Koszalin

39 1240 3653 1111 0000 4188 3312)

  w tym dniu zostanie opublikowana, na stronie internetowej ZO PZ? Koszalin, lista zg?oszonych psw.

Op?ata  za zg?oszonego psa 100 z?.  ( plus Vat, cz?onkowie PZ? 107 z?, spoza 123 z?) 

Przyjmowanie psw w dniu oceny  7.00 do 8.00.

Rozpocz?cie oceny 8.00.   Planowane zako?czenie w zale?no?ci od ilo?ci psw do oceny,  oko?o godziny 15.00.

Dokumenty wymagane od uczestnikw;  

-?wiadectwo szczepienia psa,

- rodowd psa,

- wa?na legitymacja  ZKwP w?a?ciciela psa,

-  wa?na  legitymacja PZ?    (r?ne stawki VAT).

Szczeg?owe informacje udziela kolega przewodnicz?cy komisji kynologicznej Andrzej  Czesnowski ;  tel. 604 846 106.


Zał±czniki
druk

Szkolenie kynologiczne 11.08.2019

W dniu 11 sierpnia 2019 r. odb?dzie si? szkolenie kynologiczne teren OHZ Manowo, prowadzone przez Ann? Kursick?.
Zagadnienie do omwienia:
- SZKOLENIE PSW - NATURALNE WSP?CZESNE PODEJ?CIE.
Osoby zainteresowane proszone s? o kontakt z biurem Zarz?du Okr?gowego PZ? Koszalin.

Klub Go?czego Polskiego przy PZ? wraz z Ko?em ?owieckim nr 8 WIENIEC oraz Zarz?dem G?wnym PZ? i Zarz?dem Okr?gowym PZ? w Koszalinie

Klub Go?czego Polskiego przy PZ? wraz z Ko?em ?owieckim nr 8 WIENIEC oraz Zarz?dem G?wnym PZ? i Zarz?dem Okr?gowym PZ? w Koszalinie serdecznie zaprasza na:

- Krajow? Ocen? Pracy Tropowcw dla Ras Polskich ( czyli dla go?czego polskiego, ogara polskiego i dla polskiego spaniela my?liwskiego ),

- Krajow? Ocen? Pracy Posokowcw.

Miejsce w/w ocen odb?d? si? na terenie Nadle?nictwa Kalisz Pomorski, a na zbirk? zapraszamy do Starej Korytnicy.

Wy?ej wymienione oceny odb?d? si? 7 kwietnia 2019r. (niedziela).

Regionalna Ocena Pracy Tropowcw i Posokowcw

Zarz?d Okr?gowy PZ? w Koszalinie przedstawia informacje na temat organizowanych konkursw kynologicznych:

- Regionalna Ocena Pracy Tropowcw i Posokowcw w terminie 6 kwietnia br. - miejsce organizacji OHZ Manowo:

           - zg?oszenia przyjmowane b?d? do dnia 01.04 br.

 (arkusze zg?osze? w za??czniku, prosz? o wys?anie na adres zo.koszalin@pzlow.pl)


- op?ata za udzia? psa w konkursie  100 z?

Sk?ad s?dziowski;

s?dzia mi?dzynarodowy Andrzej Czesnowski,

s?dzia mi?dzynarodowy Piotr Go?aszewski

s?dzia mi?dzynarodowy Waldemar Paszkiewicz

s?dzia krajowy Pawe? Bednarczyk

Zał±czniki
zg?oszenie

Informacje o konkursach

INFORMACJE O KONKURSACH

2.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Tropowcw OHZ Manowo ZO Koszalin

2.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy dla Jamnikw OHZ Manowo ZO Koszalin

2.04.2016 r. Prby Pracy Dzikarzy dla Jamnikw OHZ Manowo ZO Koszalin

3.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Psw Dzikarzy OHZ Manowo ZO Koszalin

3.04.2016 r. Prby Pracy Dzikarzy  OHZ Manowo ZO Koszalin  

-termin zg?aszania psw up?ywa w dniu 24-03-2016

- w dniu 31-03-2016 zostanie opublikowana na stronie  ZO PZ? Koszalin lista psw przyj?tych na  konkurs

- nieobecno?? zg?oszonego psa nie zwalnia z dokonania op?aty, mo?liwe wycofanie  lub zamiana do dnia 31-03-2016,

- przyjmowanie psw na konkurs w  godzinach 7.00-8.00,

- op?ata za zg?oszonego psa do konkursu wynosi 100 z?, 

- op?ata za zg?oszonego psa do prb  wynosi 50 z?.   

Dokumenty wymagane na konkursie;

- legitymacja Zwi?zku Kynologicznego w Polsce,

- cz?onkowie PZ? legitymacja zwi?zkowa, 

- rodowd psa,

- za?wiadczenie o szczepieniu przeciw w?ciekli?nie,   

- je?li uczestnik posiada to karta oceny potwierdzaj?ca sprawdzenie reakcji na strza?

Rodowd i zg?oszenie prosimy o przes?anie na adres mail zo.koszalin@pzlow.pl

Sk?ad s?dziowski; 

Andrzej Czesnowski ,  Marek Fr?szczak, Tomasz Wykner, Sylwester Tu?odziecki,  Piotr Go?aszewski, Pawe? Bednarczyk, Waldemar Paszkiewicz.

Korzystanie z bazy noclegowej:

- w uzgodnieniu z kierownikiem o?rodka Andrzejem Wenerskim dane do kontaktu; http://www.pzlowkoszalin.pl/index.php?id=20 , telefon 664-988-426.

Zał±czniki
Druk

Terminy Konkursw i prb w roku 2016

Terminy konkursw i prb w roku 2016;
28.05.2016 Mi?dzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy z Klasyfikacj? Dru?ynow? OHZ Manowo ZO Koszalin  
29.05.2016 Mi?dzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy dla Go?czych S?owackich OHZ Manowo ZO Koszalin 

2.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Tropowcw OHZ Manowo ZO Koszalin
2.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy dla Jamnikw OHZ Manowo ZO Koszalin
3.04.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Psw Dzikarzy OHZ Manowo ZO Koszalin

8.10.2016 r. Regionalny Konkurs Pracy Posokowcw OHZ Manowo ZO Koszalin 

2.04.2016 r. Prby Pracy Dzikarzy dla Jamnikw OHZ Manowo ZO Koszalin 
3.04.2016 r. Prby Pracy Dzikarzy  OHZ Manowo ZO Koszalin 

Ocena pracy tropowcw i posokowcw

Zarz?d Okr?gowy Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Koszalin informuje, ?e Komisja Kynologiczna przy Okr?gowej Radzie ?owieckiej b?dzie organizowa?a nast?puj?ce sprawdziany psw my?liwskich: 

- Ocena pracy tropowcw w naturalnym ?owisku

- Ocena pracy posokowcw w naturalnym ?owisku    

Przewidywane terminy i lokalizacja;

  - ko?o ?owieckie ZO PZ? Koszalin ODYNIEC – DAR?OWO, w okresie polowa? zbiorowych od 28-XI-2015 do 15-01-2016. Wymienione sprawdziany b?d? przeprowadza? s?dziowie Andrzej Czesnowski i Marek Fr?szczak, psem kontrolnym b?dzie posokowiec bawarski kolegi Andrzeja Filipiaka FATA Vratna Dolina,

PKR VI -15766.

Zał±czniki
plan polowa?

Spotkanie cz?onkw komisji kynologicznej

Spotkanie cz?onkw komisji kynologicznej przy OR? Koszalin odb?dzie si? w dniu 10 listopada br. o godzinie 13 na terenie strzelnicy my?liwskiej w Manowie

Lista psw przyj?tych na konkurs w dniu 15.08.2015r

Lista psw przyj?tych na konkurs w dniu 15.08.2015r

KOZAK Go?cza Ostoja w?. Krzysztof Gawro?ski
HANA Za?mienie w?. Piotr ?cis?y
WEKTOR Domini Canes w?. Piotr ?cis?y
K.NORNIK z Gajowego Wzgrza w?. Hubert Pilarz
ARON Pe?nikowa Dolina w?. Wojciech Marchewka
DINO z Przedborskiego Gaju w?. Olimpia Jelonkiewicz
KANTO Granie w Kniei w?. Olimpia Jelonkiewicz
OLZA Go?cza Rado?? w?. Krzysztof Flajszer
LIR z Eklandu w?. Krzysztof Flajszer
IVO z Krainy ?oww w?. Daniel Sobczak
« poprzednie tematy następne tematy »