?yczenia wielkanocne 2021

Wspomnienie ?p. Kolegi Wies?awa Bajkowskiego

W dniu 22 marca br. u schy?ku ?owieckiego roku po?egnali?my naszego Koleg? Wies?awa. Wspania?ego My?liwego obarczonego wielk? charyzm? i estym? w?rd my?liwych swojego Ko?a, ale te? i okr?gowej organizacji ?owieckiej. To posta? pod ka?dym wzgl?dem ciekawa, pe?na konsekwencji w dzia?aniu i determinacji w osi?ganiu celw. Pami?tamy Go jako...
Zał±czniki
Wspomnienie ?p. Kolegi Wies?awa Bajkowskiego

?wi?to ?wi?tego Huberta 2020


Wniosek Komisji Kultury i Etyki ?owieckiej ws akcji pomocy dla chorej dziewczynki

Szanowne Kole?anki i Koledzy! Ponawiamy nasz apel o pomoc dla chorej Neli!
Nie b?d?my oboj?tni! Poni?ej znajduj? si? niezb?dne informacje!

Zał±czniki
wniosek rodzicow
okolnik
pismo do ZK

Cz?onkowie Komisji Kultury i Etyki ?owieckiej

Lista cz?onkw Komisji Kultury i Etyki ?owieckiej dane do kontaktu

Dariusz Sikorski - przewodnicz?cy - K? Trop Koszalin

Zygmunt Koz?owski-  z/ca przewodnicz?cego - K? Wilk Koszalin

Wies?aw Fabisi?ski  -   sekretarz    K? ?bik-Budowo Cieszyno

Krystian Fabisi?ski            K? ?bik-Budowo Cieszyno

Pawe? Lipski                      K? ?bik-Budowo Cieszyno

Marek Malawski                K? Trop Koszalin

Rados?aw Dominowski       K? ?bik-Budowo Cieszyno

Anna Leyk                        K? Echo Sianw

Jerzy Nachman                 K? Wilk Koszalin

Jacek Soko?owski              K? Or?? Koszalin

Krzysztof Sztechmiler        K? Oszczep Szczecinek

Jubileusz K? Daniel Bia?ogard

60 lat istnienia... Taki w?a?nie jubileusz obchodzi Ko?o ?owieckie "Daniel" Bia?ogard. Dnia 6 lipca br. w Bia?ogardzie mia?y miejsce uroczyste obchody tego ?wi?ta. Rozpocz??y si? one Msz? ?w. w Ko?ciele pw. Narodzenia NMP, nast?pnie cz?onkowie Ko?a, wraz
z zaproszonymi go??mi oraz zespo?em sygnalistw my?liwskich, przemaszerowali ulicami miasta do kina, gdzie odby?a si? oficjalna cz??? uroczysto?ci. Przedstawiona zosta?a historia Ko?a i projekcja filmu, jak rwnie? nast?pi?o wr?czenie odznacze?
i pami?tkowych kordelasw.

Jubileusz K? "Czajka" Tychowo

22 maja 1963r. powsta?o K? "Czajka" Tychowo, w tym roku Ko?o obchodzi jubileusz 50-lecia. W zwi?zku z czym 29 czerwca br. odby?y si? uroczyste obchody tej pi?knej rocznicy. Odprawiona zosta?a Msza polowa, wr?czone by?y odznaczenia, prezenty i podzi?kowania.

Wsp?praca my?liwych K? "Ry?" Szczecinek z m?odzie??

My?liwi z Wojskowego Ko?a ?owieckiego "Ry?" w Szczecinku cz?sto odwiedzaj? Szko?? Podstawow? im. Marii Konopnickiej w Iwinie, z ktr? od kilku lat wsp?pracuj?. W dniu 21.06.2013r zarz?d Ko?a by? zaproszony na uroczysto?? po?egnania uczniw klasy VI, a w dniu 28.06.2013r na uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2012/2013. Uczniom, ktrzy osi?gn?li najlepsze wyniki w nauce, Ko?o ufundowa?o cenne nagrody ksi??kowe. Prezes Ko?a kol. Wies?aw Bajkowski ?yczy? wszystkim uczniom i ca?emu gronu nauczycielskiemu s?onecznych i spokojnych wakacji.

NADANIE SZTANDARU

        W dniu 13 czerwca 2012, Okr?gowa Rada ?owiecka
w Koszalinie swoja uchwa?? nada?a sztandar Ko?u ?owieckiemu "HUBERTUS"
w Motarzynie...

JUBILEUSZ PONOWY BOBOLICE

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z jubileuszu 50 lecia Ko?a ?owieckiego Ponowa w Bobolicach...
« poprzednie tematy następne tematy »