EGZAMINY POPRAWKOWE ODWO?ANE

Zarz?d Okr?gowy Polskiego Zwi?zku ?owieckiego w Koszalinie informuje, ?e egzaminy poprawkowe dla kandydatw do PZ? i kandydatw na selekcjonerw, zaplanowane w terminie 27-29.10.2020 r., ze wzgl?du na obowi?zuj?ce obostrzenia wynikaj?ce z COVID-19 oraz w trosce o dba?o?? i bezpiecze?stwo zdrowotne, zostaj? ODWO?ANE!!!

EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe dla kandydatw do PZ? i kandydatw na selekcjonerw odb?d? si? w dniach
27-29 pa?dziernika br. w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin nale?y zapisa? si? telefonicznie do dnia 22 pa?dziernika br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZ? w Koszalinie pojawi? si? listy egzaminacyjne z podzia?em na grupy.

Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos.
Jest to warunek uczestnictwa w egzaminie.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Ka?dy uczestnik musi dostarczy? wype?nione i podpisane o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej.
W zwi?zku z dynamicznie rozwijaj?c? si? sytuacj? epidemiologiczn? nie wykluczamy prze?o?enia egzaminu.
O wszelkich zmianach b?dziemy informowa? na stronie internetowej.
Zał±czniki
O?wiadczenie COVID

EGZAMIN STRZELECKI

Prze?o?ony egzamin strzelecki dla kandydatw do PZ? odb?dzie si? 15 wrze?nia br. na strzelnicy my?liwskiej w Manowie. Pocz?tek o godz. 9.00

Egzaminy selekcjonerskie

Egzaminy dla kandydatw na selekcjonerw :
- Egzamin pisemny , wtorek 8 wrze?nia o godz. 9.00 i 10.30
( podzia? na grupy znajduje si? poni?ej)
- Egzamin ustny, ?roda 9 wrze?nia wg. takiego samego podzia?u.
Zał±czniki
LIsta egzaminacyjna

EGZAMINY NW

Poni?ej zamieszczamy listy egzaminacyjne kandydatw na uprawnienia podstawowe.
Egzamin pisemny w ?rod? (2 wrze?nia) z podzia?em na trzy grupy (godz.9.00, 11.30, 14.00).
Egzamin ustny w czwartek (3 wrze?nia) wg. takiego samego harmonogramu.
Egzamin strzelecki w pi?tek (4 wrze?nia) od. godz. 9.00.
Wszystkie egzaminy odbywaj? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Zał±czniki
LISTA EGZAMINACYJNA

Egzaminy dla kandydatw do PZ?

Egzaminy dla kandydatw do PZ? odb?d? si? w dniach
2-4 wrze?nia br. w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin nale?y zapisa? si? telefonicznie do dnia 28 sierpnia br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowane zaliczenie sta?u, kursu teoretycznego i treningw strzeleckich. Na kilka dni przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZ? w Koszalinie pojawi? si? listy egzaminacyjne z podzia?em na grupy i aktualne wytyczne dotycz?ce zabezpiecze? zwi?zanych z pandemi?.

KURS SELEKCJONERSKI

Informujemy, ?e kurs dla kandydatw na selekcjonerw odb?dzie si? w dniach 22,23,28,29,30 sierpnia br.
Wszystkie zaj?cia odb?d? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie. Pocz?tek o godz. 9.00
Ze wzgl?du na sytuacj? epidemiologiczn? ilo?? uczestnikw ograniczona jest do 30 osb. Ch?? uczestnictwa nale?y zg?asza? telefonicznie do ZO PZ? tel. 94 345 45 52.
O uczestnictwie decyduje kolejno?? zg?osze?.
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos.
Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej
Zał±czniki
O?wiadczenie

Inauguracja kursu dla kandydatw do PZ? rocznik 2020/21

26 lipca br. o godz. 9.00 w O?rodku Edukacyjnym w Manowie odb?dzie si? spotkanie inauguracyjne kandydatw do PZ?
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej
Zał±czniki
O?wiadczenie

Wznowienie kursu 2019/20

Wznawiamy wyk?ady dla kursu dla kandydatw do PZ? rocznik 2019/20.
Ostatni wyk?ad  odb?dzie si? z podzia?em ma grupy:

- 12.07.2020 - Uczestnicz? osoby, ktrych nazwiska rozpoczynaj? si? na litery od A do ? w??cznie !

- 19.07.2020 - Uczestnicz? osoby, ktrych nazwiska rozpoczynaj? si? na litery od M do ? w??cznie !Rozpocz?cie wyk?adw o godz. 9.00 w O?rodku Edukacyjnym
w Manowie.
Ka?dy z obecnych musi posiada? r?kawiczki i maseczk? zakrywaj?c? usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wyk?adu.
Organizator zapewnia ?rodki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarz?du G?wnego PZ? ka?dy uczestnik musi dostarczy? wyk?adowcy wype?nione o?wiadczenie, ktre zamieszczamy poni?ej.
Zał±czniki
O?wiadczenie

WYK?ADY

UWAGA!!!
W zwi?zku z dynamicznie rozwijaj?c? si? epidemi? koronawirusa poni?sze wyk?ady zostaj? odwo?ane!


- 15.03.2020 r. (niedziela)
- 22.03.2020 r. (niedziela)


« poprzednie tematy następne tematy »