Zawarcie umowy

W dniu 21 pa?dziernika 2010 roku w Koszalinie pomi?dzy Zarz?dem G?wnym PZ?, a Przedsi?biorstwem Robt In?ynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Janusz K?osowski z siedzib? w Koszalinie ul. Zwyci?stwa 16 zosta?a zawarta umowa Nr ZOPZ? - K-1/2010 dot. realizacji projektu " ROZBUDOWA O?RODKA SZKOLENIOWO-BADAWCZEGO ZG PZ? W ZAKRESIE OCHRONY ?RODOWISKA I EDUKACJI PRZYRODNICZO-LE?NEJ W MANOWIE NR ZAMWIENIA ZOPZ?-K-1/2010".
« poprzednie tematy następne tematy »